به دنیا گفتم بزن کنار می خوام پیاده شم چقدر میشه ؟

پرسید کجا سوار شدی ؟
گفتم : دهه شصت !!

گفت : برو داداش یه صلوات بفرست ما از زجر کشیده ها پول نمی گیریم !!


Monday, March 8, 2010

Women's day Tehran Iran March 8 2006

No comments:

Post a Comment