Saturday, August 6, 2016

شکسته شدن محاصره شهر حلب در سوریه توسط رزمندگان مخالف اسد و شادی مردم


No comments:

Post a Comment