Saturday, September 24, 2016

آخوند: شیطان نوزادهای غیر شیعه را همجنس باز و را فاحشه می‌کند


No comments:

Post a Comment