Monday, October 3, 2016

امام زمان یک موجود ساختگی و خیالیست.

عبدالکریم سروش هم تایید می کند که امام زمان، امام دوازدهم شیعیان یک موجود تخیلی و خیالی است که ساخته و پرداخته ذهن دکانداران مذهب تشیع در ۱۲۰۰ سال پیش است و از نظر تاریخی هیچ سند و مدرکی برای اثبات وجود این امام موهوم شیعیان موجود نیست. این اعتراف عبدالکریم سروش که تازگی هم ندارد قرن ها پیش بسیاری از دکانداران طراز اول و شناخته شده مذهب تشیع نیز در کتب خود آورده اند همانند:

No comments:

Post a Comment