Wednesday, October 12, 2016

امروز میدان مل لستمن به صحنه افشای مزدوران رژیم و فرهنگ عقب مانده و کپک زده اسلامی تبدیل شد و صحنه ی عزای آنها به محل شادی و رقص و سرور مخالفین.


No comments:

Post a Comment