Monday, October 3, 2016

حجاب به زور نمیشه/ ایران عراق نمیشه

در این فیلم زنان به طور مشخص، صریح و آشکار به "حجاب تحمیلی و اجباری" اعتراض می کنند...
آنها فریاد می زنند : حجاب به زور نمیشه ایران عراق نمیشه
فرستنده ی فیلم نوشته من این فیلم را خودم گرفتم و این همه همدلی مردم باورم نمی شد که چطور از دختران اصفهانی و همه زنان حمایت کردند و علیه حجاب فریاد زند.
مسولان آمده بودند میان تجمع کنندگان می گفتند فقط به دو نفر اسید پاشیدند مردم داد می زدند مرگ بر دروغگو

No comments:

Post a Comment

« حاج آقا هالیوود »