Tuesday, October 11, 2016

مجاهدین و عاشورای حسینی چهره واقعی مجاهدین، را بشناسیم...!

مجاهدین و عاشورای حسینی چهره واقعی مجاهدین، را بشناسیم...!
این مغزباختگان بدانند که در اینده ایرانزمین زمین فقط اندیشه ایرانی جایگاه دارد، نه اندیشه های وارداتی، که ملت بزرگ ایران اگاه و هوشیار هستند..!

No comments:

Post a Comment