Monday, October 10, 2016

مصاحبه دیده نشده دهه شصت تا زمان جنگ هم بانوان ایرانزمین حجابی نداشتند

مصاحبه دیده نشده دهه شصت تا زمان جنگ هم بانوان ایرانزمین حجابی نداشتند ، اما با شروع جنگ هم جوانان و دلاوران را در دل خاک کردند و هم بانوان را در زیر پرده سیاه و زمخت فرو کردند  نفرین بر خمینی و دنباله هایش که جنگی شوم را به
 سرزمینمان تحمیل کرد

No comments:

Post a Comment

Parviz Ghazie sayeed