Sunday, October 30, 2016

ما را چه به «آزادی» ؟!


ما را چه به «آزادی» ؟!

وقتی پرفروش‌ترین
کتابهای ما
کتاب‌های آشپزی
و تعبیرخواب هستند ،

یعنی که ما ملت
خوردن و خوابیدنیم

No comments:

Post a Comment