Saturday, October 1, 2016

بکارگیری اسرا و مردم عادی برای انجام حملات انتحاری توسط گروه ترویستی طالبان

بکارگیری اسرا و مردم عادی برای انجام حملات انتحاری توسط گروه ترویستی طالبان !
اگر به بهشت اعتقاد داری چرا از خودت برای رفتن به بهشت شروع نمیکنی؟؟؟
جالب اینجاست خودشان برای رفتن به بهشت پیش قدم نمی شوند

No comments:

Post a Comment

« حاج آقا هالیوود »