Friday, October 21, 2016

علت شکست حکومتهای اسلامی، بهره برداری و سوءاستفاده از قانون زیر سایه شرع و فقه است.


No comments:

Post a Comment