Saturday, October 15, 2016

احمد خاتمی: عکسهای خشنی که از من در فضای مجازی وجود دارد، فتوشاپ است!!


No comments:

Post a Comment