Friday, October 14, 2016

دستورِ برخورد با روس‌ها در آسمانِ سوریه صادر شد!!

وزارتِ دفاعِ بریتانیا به خلبان‌های «نیروی هواییِ سلطنتی» مجوز داد تا به جنگنده‌های روسی که در آسمانِ سوریه و عراق متعرضِ آنها می‌شوند شلیک کنند. این دستور در پیِ «تغییر شرایط»ی صادر شده که به گفته‌ی منابعِ امنیتی و اطلاعاتیِ بریتانیا قدمی به سوی «جنگ» میانِ انگلیس و روسیه است.
به خلبانانِ جنگنده‌های تورنادو دستور داده شده تا در هنگامِ ماموریت بر فرازِ سوریه و عراق از برخورد با جنگنده‌های روسی خودداری کنند. با این وجود آنها به راکت‌های هوا-به-هوا مجهز شده و اجازه‌ی دفاع از خود را دریافت کرده‌اند.
تورنادوها با راکت‌های ۲۰۰ هزار پوندیِ هوا-به-هوای حرارت‌یابِ پیشرفته‌ی بُردِ کوتاه تجهیز شده‌اند. این راکت‌ها که از هرگونه راکتِ هوا-به-هوای موجود بردِ بیشتری دارند، می‌توانند با سه برابرِ سرعتِ صوت حرکت کنند. این باعث می‌شود تورنادوها بتوانند بدونِ اینکه خودشان در تیررسِ هواپیمای دشمن قرار بگیرند، آن را موردِ هدف قرار دهند.

No comments:

Post a Comment