Tuesday, November 15, 2016

دوستانی که عضو #توئیتر هستن دوشنبه ساعت 8 شب حتما در طوفان توئیت در حمایت از زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا هستن شرکت کنن.حال بعضی از این عزیزان به شدت وخیمه! #صدای_بیصدایان باشیم


No comments:

Post a Comment