Saturday, November 19, 2016

ایرانیانی که برای اربعین پای پیاده به نجف و کربلا به دیدار قاتلان اجدادشان میروند !


ایرانیانی که برای اربعین پای پیاده به نجف و کربلا به دیدار قاتلان اجدادشان میروند !
میدانید این زنجیرهایی که این مرد به گردن ودست و پای خود بسته چیست؟؟
این همان زنجیر های بردگیست که تازیان مسلمان پس از حمله به ایران به دست و پای ایرانیان بستند و آنها را برای بردگی به مکه و مدینه بردند.
پس از ۱۴۰۰ سال این زنجیر ها چنان برای ما نهادینه شده که بدون آن احساس کمبود, برهنگی و نا امنی میکنیم. پاره کردن زنجیرهایی که به آن عادت کرده ایم کار آسانی نیست, این کار آگاهی, بیداری و خرد میخواهد .

No comments:

Post a Comment