Saturday, November 5, 2016

ممانعت مردم از بازداشت یک هموطن توسط مامورین رژیم. پاسارگاد. شیراز - ۷ آبان ۱۳۹۵


No comments:

Post a Comment

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. حدود 400 تا 500 نفر در روز درختانی که ریشه‌هایشان اینجا...