Thursday, November 24, 2016

لطفا نخنديد ! آیت الله محمدی تاکندی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان هستند ببيند چه فرمایشی ميكنند!!!


No comments:

Post a Comment

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. حدود 400 تا 500 نفر در روز درختانی که ریشه‌هایشان اینجا...