Wednesday, July 18, 2018

برق استودیو وسط برنامه زنده قطع میشه مجری میندازه گردن مردم که برق زیاد ...

No comments:

Post a Comment