Saturday, September 1, 2018

‼️شناسایی شد!!! ولایت معاش هار که از شناسایی و داخل گونی کردن فرد منتقد به علی مطهری دفاع میکرد، حبیب حاج نوروزی مدیر هفته نامه صدای #گلپایگان میباشد


No comments:

Post a Comment