Monday, July 16, 2018

کافران درحال شستن بت بزرگ با آب آشامیدنی مردمی تشنه جماعتی که اهل توحید را میکشند و از مزارشان بتهایی برای کاسبی میسازند !!!


No comments:

Post a Comment