Wednesday, July 18, 2018

قصر شیرسن ... شهر خاطرها گزارشی از وضعیت مردم بجان آمد آنهم بعد گذشت بیش از هشت ما از زلزله ویرانگر خاک بر سر مسئولین بی غیرت


No comments:

Post a Comment