Wednesday, October 12, 2016

تظاهرات امروز چهارشنبه 12 ماه اکتبر سال 2016 علیه نمایش عاشورای رژیم اسلامی در شهر تورنتو

گزارشی از تظاهرات امروز چهارشنبه 12 ماه اکتبر سال 2016 علیه نمایش عاشورای رژیم اسلامی در شهر تورنتو که با حضور پررنگ جریانات چپ و کمونیست و شماری از مخالفین رژیم اسلامی با موفقیت برگزار شد. موفقیت برگزار گردید. , و ید یو شمار 2 عا شو را تا سوعا تورنتو

No comments:

Post a Comment