Tuesday, October 18, 2016

مشهد دوباره شلوغ شد!!


البته اولین عربی که باید انداختش بیرون گور خود امام رضا عرب هست که باید همراه بقیه فسیل های عرب بیرون انداخت.
از روزی که زائران عرب به مشهد آمده اند هرزگی و فاحشگی تمام شهر را فرا گرفته است
زیرا به بهانه زیارت همه به صیغه خانه ها سرازیر میشوند.

No comments:

Post a Comment

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. حدود 400 تا 500 نفر در روز درختانی که ریشه‌هایشان اینجا...