Tuesday, October 18, 2016

مشهد دوباره شلوغ شد!!


البته اولین عربی که باید انداختش بیرون گور خود امام رضا عرب هست که باید همراه بقیه فسیل های عرب بیرون انداخت.
از روزی که زائران عرب به مشهد آمده اند هرزگی و فاحشگی تمام شهر را فرا گرفته است
زیرا به بهانه زیارت همه به صیغه خانه ها سرازیر میشوند.

No comments:

Post a Comment